Vårt jämställdhetsarbete

Så arbetar vi för en mer jämställd vård

Vi på Kollarna.se arbetar aktivt för ett jämställt samhälle. Jämställdhet är en naturlig del i vårt arbete där alla medarbetare ska göra sitt bästa för att ge en jämställd vård, vara en jämställd arbetsplats och vara förebilder för ett jämställt samhälle.

Användning av våra tjänster på lika villkor

För oss är det en självklarhet att alla ska har rätt till likvärdig vård.
Våra tjänster riktar sig till alla i behov av vård av de specifika diagnoser vi tillhandahåller. Vi arbetar aktivt för att personer i alla åldrar, könsuttryck, fysiska förutsättningar, etniska tillhörigheter, trosuppfattningar och med olika ekonomiska förutsättningar ska känna sig inkluderade på våra webbplatser. Alla ska erbjudas likvärdig vård och möjlighet att söka denna.

Så här arbetar vi för en jämställd vårdtjänst:

  • Vi arbetar för att använda ett inkluderande språk i vår kommunikation.
  • I bild och video är vårt mål att visa en bred representation av olika personer.
  • Webbplatsen utvecklas med hänsyn till de hjälpmedel personer med funktionsvariation använder.
  • Webbplatsen ska underlätta för de översättningsfunktioner icke svensktalande personer använder.

En jämställd arbetsplats

Arbetsmiljö och arbetsorganisation ska anpassas så att kvinnor och män kan arbeta och fungera på lika villkor. Alla anställda ska kunna förena yrkesliv, föräldraskap och privatliv i övrigt. Lönediskriminering på grund av kön får inte förekomma. Sexuella trakasserier får aldrig förekomma. I vår kommunikation ska jämställdheten vägas in och avspeglas såväl i val av ämne och inriktning som i variation av personer. Chefer med personalansvar har ansvaret för jämställdhetsarbetet som det beskrivs i lag, avtal och i denna plan. Chefer ska genom insatser för högre kompetens och annan utveckling aktivt arbeta för att förbättra möjligheterna för underrepresenterat kön och andra underrepresenterade grupper. Jämställdhetsaspekten ska integreras i verksamhetsplaneringen och beaktas i allt ledningsarbete. Kollarna.se ska varje år upprätta en plan för jämställdhetsarbetet och med utgångspunkt från företagets plan kartlägga och analysera jämställdheten. Resultatet ska ge underlag för en ny, reviderad plan.